Warunki użytkowania

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z witryny internetowej znajdującej się pod adresem http://fanclub.huaweipolska.pl/ („Serwis”).

 • Niniejsze Warunki stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Warunki są nieodpłatnie dostępne w siedzibie Huawei Polska sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000221936, NIP: 5262800201, Regon:015855744, Email: kontakt@huaweipolska.pl („Huawei” ) oraz pod adresem strony internetowej https://fanclub.huaweipolska.pl/ na dole (w stopce) Serwisu.
 • Korzystanie z Serwisu oznacza, że użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zapoznał się i akceptuje niniejsze Warunki.

§ 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 • Serwis jest udostępniany użytkownikom bezpłatnie przez całą dobę z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i 10 poniżej.
 • Huawei udostępnia użytkownikom Serwis w szczególności w celu:
  • poszerzenia świadomości użytkowników o produktach i usługach Huawei,
  • udziału użytkowników Serwisu w konkursach organizowanych przez Huawei,
  • wymiany poglądów na temat usług i produktów Huawei z innymi użytkownikami Serwisu,
  • korzystania z forum dostępnego w Serwisie,
  • promowania wydarzeń, konferencji i kongresów dotyczących nowych technologii.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

 • Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest możliwe jeżeli użytkownik posiada:
  • dostęp do sieci internet,
  • przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies,
  • aktywne konto e-mail,
  • możliwość wysyłania i odbierania wiadomości e-mail
 • Niezależnie od powyższego, użytkownik powinien zadbać we własnym zakresie, aby podczas korzystania z Serwisu posiadać najnowszą wersję przeglądarki internetowej, zaktualizowany system operacyjny wyposażony w najnowsze poprawki bezpieczeństwa oraz korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.

§ 4 WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta przez użytkownika z Huawei z chwilą skorzystania przez użytkownika z dowolnych usług oferowanych w Serwisie bez względu na fakty czy wymagają one rejestracji lub zalogowania. Użytkownik odwiedzający Serwis oraz korzystający z niego, zawiera z Huawei umowę o korzystanie z Serwisu, do której zastosowanie mają oprócz obowiązujacych przepisów prawa polskiego także niniejsze Warunki oraz gdy ma to zastosowanie do konkretnego użytkownika Serwisu- Regulaminu Huawei Fan Club oraz regulaminy poszczególnych konkursów.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że:
  • podawane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z treścią niniejszych Warunków przed skorzystaniem z Serwisu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 • Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu poprzez:
  • samodzielne usunięcie swojego konta,
  • zaprzestanie używania i korzystania z Serwisu
 • Huawei ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w tym usunąć konto użytkownika w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszych Warunków w tym w szczególności w sytuacjach opisanych w ust. 7 poniżej,
  • powzięcia przez Huawei uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Huawei,
  • użytkownik umieszcza treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 LOGOWANIE, KONTO, HASŁO I ZABEZPIECZENIA

 • Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może odbywać się:
  • bez rejestracji i bez zalogowania się do Serwisu, albo
  • w sposób zalogowany.
 • Korzystanie z Serwisu w sposób zalogowany będzie możliwe po dokonaniu skutecznej uprzedniej rejestracji w Serwisie pod adresem: https://fanclub.huaweipolska.pl/rejestracja W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji lub usług Serwisu użytkownik będzie musiał korzystać z Serwisu w sposób zalogowany.
 • Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z kontem użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług w Serwisie.
 • Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za:
  • ochronę poufności informacji o swoim koncie, w tym swojego hasła,
  • wszelkie działania wykonywane na koncie użytkownika, w przypadku gdy użytkownik nie zadbał o bezpieczeństwo i poufność wspomnianych informacji.
 • W razie stwierdzenia, że na koncie użytkownika występują nieprawidłowości, np. zmieniono hasło, zalogowano się na hasło lub konto które jest wykorzystywane przez osoby nieupoważnione, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Huawei.
 • W żadnym momencie użytkownik nie może używać identyfikatora Huawei innych osób bez wyraźnej zgody danego właściciela konta.

§ 6 TREŚĆ WITRYNY INTERNETOWEJ

 • Wszystkie teksty, obrazy, muzyka, filmy, animacje, znaki towarowe, wzory, wykresy, interfejsy wizualne i kod dostępne w Serwisie (zwane dalej „Treścią”), w tym m.in. koncepcja, wzór, struktura oraz środki wyrazu i prezentacji wspomnianej Treści, są własnością i podlegają kontroli Huawei na mocy przepisów prawa lub są wykorzystywane przez Huawei na mocy stosownego pozwolenia lub licencji. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, użytkownik nie może wykorzystywać Treści Serwisu do celów handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Huawei.
 • Użytkownik może pobierać Treści na temat produktów i usług Huawei prezentowanych w Serwisie pod warunkiem, że:
 • Treści te będą wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych, a nie do celów handlowych. W pobranej Treście nie będą dokonywane żadne zmiany, modyfikacje ani nie będą dodawane lub składane dodatkowe oświadczenia ani gwarancje.
 • Oświadczenia lub powiadomienia wskazujące, iż HUAWEI jest właścicielem wspomnianych informacji lub że posiada inne prawa do tych informacji nie będą ani w części ani w całości usuwane.

§ 7 ZAKAZ DOKONYWANIA DZIAŁAŃ I PUBLIKACJI TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 • Serwis i jego Treść nie mogą być wykorzystywane w sposób naruszający prawo, zasady współżycia społecznego lub do naruszania praw i interesów osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z żadnych urządzeń, oprogramowania ani programów w celu ingerowania lub podejmowania prób ingerencji w prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik w szczególności nie może:
  • wykorzystywać żadnych urządzeń, programów ani algorytmów, w tym „pająków”, robotów, głębokiego linkowania, programów typu „page scraper: ani innych tego programów w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub jego Treści lub też do uzyskania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek ich części,
  • korzystać z Serwisu ani uzyskiwać lub kopiować zawartych na nim materiałów, dokumentów lub informacji w sposób inny niż ten określony w Warunkach,
  • podejmować nielegalnych prób uzyskania dostępu, dekodowania lub wykorzystania innych nielegalnych metod uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu oraz jego Treści,
  • śledzić, odszyfrowywać ani odkodowywać informacji o innych użytkownikach Serwisu za pomocą np. identyfikatorów przyznanych innym użytkownikom,
  • naruszać jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczeń lub uwierzytelnienia stosowanych w Serwisie lub z nią powiązanych,
  • badać, skanować ani w inny sposób testować pod kątem luk sieciowych Serwisu ani innych powiązanych z nią stron witryny, ani też stosować jakichkolwiek form ataku na Serwis i Treść,
  • podejmować żadnych działań w celu przechowywania nieuzasadnionych lub niewspółmiernych ilości danych w infrastrukturze, systemie lub sieci Serwisu ani też w systemach lub sieciach powiązanych z Serwiem,
  • rozpowszechniać lub udostępniać treści lub łączy do treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

§ 8 ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

 • Serwis może zawierać łącza do niezależnych witryn internetowych. Takie łącza są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników Serwisu. Huawei nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści, usług i informacji podanych na zewnętrznych witrynach internetowych. Użytkownik może odwiedzać wszystkie witryny internetowe według własnego uznania, jednak Huawei nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rezultat tego rodzaju interakcji.

§ 9 OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Huawei może wstrzymać dostęp użytkownika do Serwisu w przypadku, gdy Huawei uzna, że użytkownik naruszył Warunki (w tym zwłaszcza ust. 7 powyżej), zasady współżycia społecznego lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności Huawei może zawiesić lub wstrzymać dostęp do całości lub części Serwisu lub konta użytkownika:
  • z powodów opisanych w niniejszym punkcie,
  • z powodów opisanych w punkcie 7,
  • z powodów prac serwisowych, konserwacyjnych, naprawienia błędów lub innych zmian wynikających z powodów technicznych.

§ 10 ZASTRZEŻENIE

 • Huawei dołoży starań aby korzystanie z Serwisu było nieprzerwane (z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej), jednakże nie gwarantuje dostępności Serwisu w sposób nieprzerwany. Serwis i jego Treść są udostępniane w aktualnym stanie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryny i wszelkich witryn powiązanych z nią przy użyciu łączy zewnętrznych zgodnie z ust. 8 powyżej.
 • Funkcje, konfiguracje, parametry i normy techniczne danego produktu opisanego w Serwisie mogą ulegać zmianie na różnych etapach i może minąć nieco czasu, zanim Huawei zaktualizuje odpowiednie informacje w Serwisie.
 • Tym samym mogą wystąpić rozbieżności między informacjami o produktach i usługach widocznych w Serwisie a rzeczywistym zakupionym produktem bądź produktami dostępnymi w sprzedaży na rynku użytkownika.

§ 11 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • O ile prawo tego nie zakazuje, niezależnie od okoliczności, Huawei nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, uboczne, następcze, utracone korzyści wynikające z użytkowania Serwisu.
 • Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności wobec użytkownika będącego konsumentem, jeżeli wobec powszechnie obowiązujących prawa takiej odpowiedzialności wyłączyć lub ograniczyć w powyższy sposób nie można.

§ 12 OPINIE I KOMENTARZE

 • Wszelkie przekazane opinie i komentarze dotyczące Serwisu nie są traktowane jako poufne. Huawei zastrzega prawo do swobodnego wykorzystywania takich informacji w granicach dozwolonych prawem.

§ 13 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@huaweipolska.pl opisując zaistniały problem wraz z oczekiwaniami związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki nie poźniej niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania od użytkownika. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, użytkownik zostanie powiadomiony o opóźnieniu i jego przyczynach i przewidywanym nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 14 ZMIANA WARUNKÓW

 • Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie z ważnych powodów.
 • Za ważne powody uznaje się m.in.:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa mające wpływ na treść Warunków,
  • zmiany związane z zakresem lub rodzajem świadczonych usług w Serwisie,
  • zmiany dotyczące wymagań technicznych lub
  • funkcjonalności konta użytkownika.
 • W przypadku zmiany Warunków ich nowa treść zostanie zakomunikowana użytkownikowi poprzez jej umieszczenie w komunikacie wyświetlonym po zalogowaniu się użytkownika do jego konta.
 • Dalsze korzystanie przez użytkownika z Serwisu po zalogowaniu się do konta stanowi akceptację zmienionej treści Warunków.

§ 15 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

 • Niniejsze Warunki i umowa pomiędzy Huawei oraz użytkownikiem korzystającym z Serwisu podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.